Hastighedsdæmpning og bedre krydsningsforhold

Der er mange problematikker på Katrinebjergvej, som fællesrådet hele tiden arbejder med.

  1. Hastigheden er for høj
  2. Det er vanskeligt at krydse vejen
  3. Oversigtsforholdene ifbm. indkørsler og sideveje er problematiske pga. parkerede biler

Ombygning af vejprofilet

I forbindelse med lokalplanen for Katrinebjerg 2 har fællesrådet arbejdet hårdt for at inkludere en total ombygning af vejprofilet, der kommer til at matche den fremtidige brug med øgning af bløde trafikanter.

Det er lykkedes fællesrådet at få kommunen og bygherrerne i tale, og vi er positive overfor fremtidsudsigterne.

Dog gælder ombygningen gennem lokalplanen "kun" stykket mellem Finlandsgade og Møllevangs Allé. Den øvrige strækning (nedenfor Finlandsgade og ovenfor Møllevangs Allé) giver kommunen lovning på, at kigge nærmere på, når der gennem lokalplanen er et design af vejprofilet.

Dog er tidshorisonten meget lang, og derfor arbejder vi i fællesrådet hele tiden på at sikre både den bedste løsning, men også en løsning vi kan skimte i horisonten.

Vi håber på en total ombygning af vejprofilet med begrønning, sikre kyrdsninger, fartbegrænsninger og LAR-løsninger (regnvand).

2020: Krydsningsmuligheder og fartdæmpning på den korte bane

Primo 2020 fik vi en god nyhed fra Aarhus Kommune. Kommunen er gået konkret ind i arbejdet med en ombygning af Katrinebjergvej for at sikre bilister, cyklister og gående. På lang bane arbejder vi stadig med en helhedsplan for vejen i samarbejde med kommune og bygherrer, men på kort bane har Aarhus Kommune taget initiativ til 3 etaper, hvoraf de 2 første planlægges udført i 2020. Etaperne har særlig fokus på at dæmpe hastigheden samt forbedre krydsningsmulighederne.

  1. Ombygning af krydsene til sidevejene langs Katrinebjergvej – særligt de store veje ved Finlandsgade og Jens Baggesens Vej. Igennem udbygningsaftale for Katrinebjerg etape 1 er der blandt andet indgået aftale om etablering af krydsningshelle på strækningen ud for skolen. Sammen med de tiltag kommunen planlægger skulle det gerne sikre bedre krydsningsmuligheder i denne ende af Katrinebjergvej. Arbejdes blev udført i 2020, men sidste lag asfalt udføres i foråret 2021.

  2. Ombygning af krydset mod Langelandsgade – særligt med fokus på cyklister. Forventes udført i 2020.

  3. Ombygning af krydset mod Paludan-Müllers Vej

Ombygningen af krydsene på Katrinebjergvej vil inkludere indsnævringer af vejprofilet samt bump for fartdæmpning ved alle større sideveje til Katrinebjergvej. Projektet er første skridt, hvor der hastighedsdæmpes på en række lokaliteter langs strækningen. Senere vil der, via en udbygningsaftale med bygherrerne for Katrinebjerg 2, foretages justeringer af vejprofilet mellem disse lokaliteter.

Se skitse nederst på siden.

Vedrørende ombygning af krydset mod Langelandsgade er kommunen igang med at skitsere muligheder. Løsningen vil sandsynligvis inkludere en indsnævring Katrinebjergvejs udmunding i Langelandsgade samt etablering af hastighedsdæmpning via en hævet flade ved ind- og udkørsel fra Katrinebjergvej.

I forhold til krydset mod Paludan Müllers Vej arbejder kommunen på at indarbejde projektet i en udbygningsaftale - altså at private bygherrer skal være medfinansierende. Dermed er den konkrete udformning samt tidshorisont endnu ikke på plads. Kommunen har dog udarbejdet et skitseforslag, som indeholder:

  • En ny midterhelle på Katrinebjergvej for at tvinge svingende bilister ind i en skarpere svingkurve og dermed ned i hastighed. Samtidigt kommer der et opholdsareal til fodgængere midt på denne helle, så krydsningsforholdende bliver mere sikre.

  • Midterhellen på Paludan-Müllersvej forlænges tættere hen mod Katrinebjergvej for at mindske gåafstande for fodgængere og skabe et naturligt opholdsareal i forlængelse heraf for cyklister.

  • Buslommen på Paludan-Müllers Vej anvendes ikke længere og erstattes af et grønt areal, så vejprofilet synligt indsnævres. Dette har ofte også en effekt på hastigheden.

Se skitseforslag nederst på siden.

Efteråret 2019: Midterstriber, spærreflader og bump ved Møllevangs Allé

I 2019 afstribede kommunen Katrinebjergvej og markerede i dén forbindelse også 10-meters zonen på hver side af en sidevej for at undgå parkerede biler her.

I forbindelse med etableringen af supercykelstien blev der i efteråret 2019 etableret 2 bump på Katrinebjergvej, på hver side af Møllevangs Allé. Bumpene var blevet skubbet bag i køen, men i dialogen med kommunen har fællesrådet igen fået sat dem på dagsordenen. 

Bumpene er blevet ændret fra maks 50 km/t til maks 40 km/t, hvilket vi er meget glade for.

I vores dialoger med kommunen påpeger vi ofte de vanskelige krydsningsforhold. Vi har også påpeget, at der er behov for en akut løsning, så især børn og ældre kan krydse Katrinebjergvej sikkert. Vi er i løbende dialog med kommunen omkring, hvad vi kan gøre.

 

 

 

Fartdæmpning ved sideveje

Skitseforslag til ændring af krydset ved Paludan Müllers Vej